بدترین نوع مجازات...

بدترین لحظه برای دانش آموز!

آن لحظه ایست که از جا برخاسته،

چند قدمی پیش رود،

تا مماس با آن تخته ی سیاه!

فاصله اش را با معلمش به کمترین برساند،

و سوالی را بهانه کند از برای دمی مهر ورزی!

ولی آن معلم روی ازو بگیرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بخدا که گاهی آن سوالات سختش فقط بهانه است!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید