بکشید مارا .‌.‌.

بکشید ما را !دوباره سربر می اوریم؛وقتی ان رهبر فرزانه ام اشک می ریزد و از ان تریبون در نماز جمعه اش ،با چشمانی اشک بار و دستانی لرزان فرمودند :"جان ناقص و ناقابلی دارم ان را هم تقدیم راه و اندیشه های خمینی راحل می کنم !"

دیگر جان ناقابل ما چه ارزشی دارد ؟!

بکشید مارا !

دوباره سر بر می اوریم !

                                                                                         نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 8 بازدید