جملات زیبا...

سنگی که طاقت ضربه های تیشه ی حجار را ندارد،
تندیسی زیبا نخواهد شد؛
محکم باش که وجودت شایسته ی تندیسی زیباست...!

                                                                           نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 4 بازدید