ناهید...

تقدیم به ارواح شهیدان ایران اسلامی...

وروح پرفتوح امام راحل و روح شهیدان...

هم شهدای بحرینی ، لیبیایی ، تونسی، فلسطینی، مصری ویمنی...

وهمه ی انان که هدفی جز اعتلای نام «الله» نداشته اندو ندارند...

و تقدیم به شما که نیک می اندیشید ...

و هدفیست نیکوتر...

شما را...

******* * ***   *

برادرم...

و تو...

ای خواهرم...

تو دانی آیا...؟!

دانی‌‌ ...؟

که برادرمان...!

و آن خواهر شهیدمان...!

از کدامین راه...

سوی خدا رفت...؟

.

دانی تو...؟

.

بنمای به من...

به من گم کرده راه هم...

بنمای راهشان...

*****

انجا...

ردّ پایی نمایانست...

 با کهنه غباری...

 ردّپای شهید تو...

همان برادر و...

خواهر من شاید...!

همان که...

(من و تو)...

از برای پیکر بی جانشان...

فریاد...

از درون براوردیم روزی...

.

این گل پرپرماست...

هدیه به رهبر ماست...

.و باز...

فریادی دگر اینبار...

.

این گل پرپر از کجا امده...

از سفر کرب وبلا آمده...

.

بیا ای همراه مجازم...

بیا تا بزداییم "من و تو"...

غبار آز و...

این غبار حرص هم...

 وطوفان غرور... !!

                               و از ماست که برماست...

بنمای برادر...

و خواهرم...

به من گم کرده راه هم...

ان صراط مستقیم...

و همّتی...

تا بروبیم...

با هم اینک...

غبارها از راهشان...

.

نک...

این عدو ...

بس در هراس است...

زان ردّ پای...

کهنه ی...

غبار گرفته...

.

آری...

ردّپای شهید تو...

ردّ پای شهید من ...

و خواهر شهیدمان...(فاتح کرجو)

هم...

ستاره هاش فروزانتر...

از پس غبارش اینجا...

.

هان...

تا بروبیم با هم...

که شیطان است...

دشمن من و...

هم...

دشمن تو...

                    شیطان بزرگ...

او...

که پیر جمارانمان...

گفته ما را...

بروزگاران...

نک...

عدو چخرسندست...!

زان کهنه غبار...

که گرفته...

.

اب هم بگیرد...

بر زمینمان شاید...

این"عدو روزی"...

.

اب زندگانی نیست انجا...

نه نه ...

نه آبادانیست این آب...!

اب درد است...!

آب مرگست...

همچون فرات ان روز...!

 به هوش...

ای هموطن...

تا بروبیم با هم...

غبارها...

از راه...

 

                                                   «ستاره ی ناهید فروزانترست اینجا»

/ 0 نظر / 9 بازدید