پیر جماران می گفت ....

ای مسلمان !

و ای همنوع ازادیخواه !

از ان پدر پیرم ،از ان پیرجماران شنیدم که گفت :

"ما مامور به فعلیم نه نتیجه ! نتیجه را او خود ،خوب رقم خواهد زد اگر نیتمان خیر باشد !" که خیر است ؛

اری خیر است ؛بی شک.

/ 0 نظر / 8 بازدید