جملات زیبا...

اگر کلید قفلی را نداری،خب قفلش نکن؛

اگر کسی را دوست نداری،خوردش نکن؛

اگر دستی را گرفتی،هیچ وقت رهایش مکن.
                                                                                           نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 7 بازدید