و این حسین همچون حسین...

آری همراهم...

هم زینت کربلای ایرانمانست...

این حسین مان اینجا...

 که فهمیده او...

آری...

هم...

پیش نیازمان اندرین گذر...

هم میل مان...

و تا نیل مان او...

 

تا به حسین ش ملحق...

 

آری همکلاسی خوبم...!

آری حسین م...!

این روز هشتمین را...

"روز رفتن ت" نام نهاده اند جمعی اندرین خرابات لیک ن...

ندانستند این جماعت...

که رفتن...

نه رفتن...

که آمدن ست اینگونه رفتن تو...

 

که فهمیده ای همه را تو...

و به خردی...

هم...

همهمه را...

 

راستی حسینم...!

میزم...

کلاسم...

جایم...

نگه داشته ای آیا...؟

 

آری...

آری حسینم...

آری ای فهمیده ترز هر بزرگی تو...!

دانستم اکنون...

دانستم...

دانستم که راهت...

همان راه ش...

هم همه آرمانم...

این حقیقت...

که گزیدی تو...

/ 0 نظر / 51 بازدید