اشک...

و قطره ای...

با "قرآن"ش برابری...

شاید شاید...!

 

و به...

قدرها...

اگرکه بدانیم ما...

 

سلام همراهم...

و بنام او باز...

که "یحیی و یمیت"ست او...

 

هم...

"مردن زندگی"...

و دوباره...

که "نور علی نور"ست خدای مان...

و می برد ما را...

او با خود...

همباما...

 

ایام بکام...

 

/ 0 نظر / 20 بازدید