ارزشیابی توصیفی...

گاهی معلم...

(همان مدیر در کلاسداری وهمان که حلقومش همیشه گچیست)...

می خواهد...

و دوست دارد...

با اشتیاقی...

به دانش آموزش...

(همان دانش آموزی که رشته ی کشاورزی را  دوست می دارد و میخواهد  در روستایش بماندودرکنار پدر،مهندسی باشد)...

کشاورز خوب شدن را بیاموزد...

ودر این فرایند یاد دهی...

حاضر است کفشهایش را...

به همراه آن دانش آموزش گلی کند...

اما مدیر...

که متاسفانه مدیریت بر افکار واندیشه هارا نمیداند...

مانع این فعالیت میگردد...

وآنقدر...

وقت معلمش را در راه اخذ تاییدیه از اداره...

و اخذ کاغذی ممهور...

تلف میکند...

که آموزگار مدرسه بیزار میشود از هر آموزش خارج از کلاس...

که وظیفه ی اوست...

گرفتن مجوّزها...


                                                                        نویسنده ی متن:نگین 

/ 0 نظر / 8 بازدید