که رهبرش رهبرم...

براستی...

دانی آیا...

که چه گفت او...

با من و هم تو...

اندرین مکتب...؟!

.

آری همراهم...

او...

نغمه ی خود خوانده بدین کوی...

و اینگونه...

هم...

رفته ازین کوی...

که "حسین" فهمیده...

.

و آمد...

و گفت به یادگار کلامی...

و با ما...

و رفت زود...

.

که هر کسی را نغمه ای...

او اما...

نغمه ها...

و بکلمتین...

.

که مادرش زهرا...!

و...

تمام...

                                                          "شهید گمنام خوش آمدی..."

/ 0 نظر / 16 بازدید