تبریک . . .

در خالصانه ترین گوشه ی قلبم،انجا که خبری از تاریکی نیست یاد شما می درخشد،هجدهمین سالروز ازدواجتان را تبریک می گوییم.

                                                            

                                                           دوستون دارم خیلی خیلی .

لبخندلبخندلبخندچشمکچشمکچشمک

                            لبخندلبخندلبخندچشمکچشمکچشمک

                                                           لبخندلبخندلبخندچشمکچشمکچشمک

                نازنین

                                           

/ 0 نظر / 7 بازدید