همو...

تنهایی یعنی او...

تنهایی یعنی با همه بودن و هم...

نبودن...

و...

تنهایی یعنی...

خدا...

خود خودا...

آری دوست مجازم...

تنها اوست...

و نیستیم ما هیچکدام...

و چه خوش بود اگر...

که تنها بودیمما...

                                                                                 "تقدیم تو..."

                                       "میدونم که میدونی..."

 "سال خوبی آرزو..."

/ 0 نظر / 21 بازدید