دم غنیمت شمر...

که"غنیمت"...

چه بسیار اندرین کوی...!

هر دم...

.

و حیف...

که "دم"...

غنیمتش ندانستند و...

هم شکستند جمعی...

عهد احد...!

و آنگونه...

به پشیزی...

.

راستی...!

از بزرگی شنیدم که می گفت...

جرم ش...

چه اندک این زبان و...

جرم ش اما...

اینگونه بسیار..!

گر ندانیمما...

.

و تمام...

*تقدیم تو ای کودک بحرینی...

که جمعی...

مدعی...

ندیدند و...

هم...

نشنیدند...

فریاد تو...

من اما...

مدام با تو اینجا...

و بیاد تو...

/ 0 نظر / 17 بازدید