دانا و نادان...

نادان اگر سلاله ی سلجوقی و سنجرست...

بیچاره به نزد خلق       متاعش محقّرست...

 

دانا اگر دوپاره پلاسش بود به دوش...

بر خرقه ی او زگنبد افلاک افسرست...

/ 0 نظر / 6 بازدید