دوست واقعی...

دوستان واقعی جواهراتی هستند گرانبها،

که بدست آوردنشان سخت،
ونگه داشتنشان سخت تر!

                                                                                      نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 7 بازدید