ضرورت درک بهتر ایرانی...

نیش ت همی بخشم به نوش ی...

تا زهری...

که نوشدارو...

                                                                                "کتاب...فرانسه"

                                         "عید ما...مبارک شما"

/ 0 نظر / 23 بازدید