ای ایرانی... ای مسلمان...!

هموطن!

ایرانی!

ای که تمدن دیرینه داری!

باقدمتی چندین هزار ساله!

ای آریایی!

وای مسلمان!

اکنون نوبت توست...

تا لختی بیا سایی!

اینک نوبت آقایی وسروری توست!

بر زالوصفتانی...!

که سالهای مدیدی،هزینه ی عیاشی های شبانه شان را‌‌‌ ...

با زیرپاگذاردن حقوق حقّه ی تو و امثال تو،مهیا ساختند!!

(ودر آن مستی شان،خود را کدخدای نامیدند بر این دهکده و ما فیهاش!)

آری...

نوبت من وتوست،ای مسلمان!و ای ایرانی!

خودت را بشناس و باورکن،

که اینک وقت است تا پای...

روی پا اندازی و...

دمی را ،

فارغ از هر غمی ،

و‌‌ آسوده،

بیاسایی!

و بدان...

که خدایمان همین نزدیکیها ست...

نزدیکتر از رگ گردن !!!...

الله قریب من ورید)

((جشن پیروزیت مبارک ای ایرانی مسلمان))

 

 

                                                                             نویسنده ی متن:نازنین

                                                                          

/ 0 نظر / 7 بازدید