هدف نهایی...

ما باید هدف نهایی مان این باشد، که در کرسی های اول علمی جهان قرار بگیریم؛ ولو پنجاه سال هم طول بکشد...

امروز علم در خدمت جبارهای زمان است که باید از این حالت خارج شود... .                                                                                                                             

                                                        <<ایت ا...خامنه ای >>

/ 0 نظر / 7 بازدید