عشق و مردانگی...

خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات

مردانگی و عشق    بیاموز  و      دگر هیچ

روزی    که دلی را           بنگاهی بنوازند

از عمر  حسابست همان،،   روز دگر هیچ!

 

                                                                                                 تایپ:نازنین

/ 0 نظر / 7 بازدید