نمونه سوالات امتحانی پایه ی پنجم ابتدایی...(درس ریاضی..کسرها)

1-زمین مشاعی داریم بعرض 12 کیلومتر...

و طول 124 کیلومتر...

که بین افراد مذکور به نسبت های داده شده تقسیم می گردد...

محاسبه کنید به هر کدام از شرکاء چند متر مربع می رسد...

*به علی آقا دوهشتم...

*به حاج محمود دوهشتم...

*به مشهدی رضا سه هشتم...

*به اوستا رحیم یک هشتم...

/ 0 نظر / 20 بازدید