تنهاو مردد...

خدایا!

چه سخت است تنهایی در میان انبوه جمعیت!!
قالبهای آدما،همه تعیین شده و مشخص است!!
ومن نمی توانم خود را در هیچ یک بگنجانم؛
مانده ام تنها ومردد؛
روحی که در هیچ قالبی نگنجد،همان به که نباشد ،حتی یک شب دیگر!!

                                                                   نویسنده ی متن:نگین

/ 0 نظر / 4 بازدید